سایر خدمات

Other Services

تنوع در ارائه خدمات

Servicesرژیم درمانی و لاغری موضعی

Diet & Regional Slimming

با توجه به نیازهای خاص بیمار، جراح ممکن است یکی از روش های لاغری موضعی یا رژیم غذایی را برای درمان مشکل بیمار مورد استفاده قرار دهد.جراحی چرخش ناخن

Nail Rolling Surgery

در صدمات بستر ناخن باید ناخن از بستر خود برداشته شود و بستر ناخن کاملا ترمیم شود. که این امر توسط جراحی امکان پذیر است.